ประกาศ เรื่องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปี 2560

ประกาศ

เรื่องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

 

      นักศึกษา สพล.กระบี่ ที่มีความประสงค์ จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปี ๒๕๖๐ ให้นักศึกษานำหลักฐาน ดังต่อไป

            ยื่นที่ห้องกิจการนักศึกษา อาคารวิทยบริการ (ชั้น ๒) ใส่กล่องที่เตรียมไว้เมื่อยื่นแล้วให้ลงชื่อ/คณะที่เรียน/

หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดตามในกรณีที่มีข้อผิดพลาด

      ๑. สำเนา สด.๙                 จำนวน ๒ ฉบับ

      ๒. สำเนาหมายเรียก           จำนวน ๑ ฉบับ

      ๓. สำเนาบัตรประชาชน       จำนวน ๑ ฉบับ

      ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน         จำนวน ๑ ฉบับ

 

หมายเหตุเอกสาร ที่ส่งทุกฉบับ ให้นักศึกษาลงลายมือชื่อ

รับรองสำเนาถูกต้อง

 

*** ให้ดำเนินการยื่นตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เท่านั้น

หากมีข้อสงสัยติดต่อ    - ส.อ.สุรชัย แซ่ด่าน ๐๙๕-๔๑๓๒๖๘๘

 

                             - นายสุธน  เพ็ชรนิล ๐๘๖-๗๔๐๔๘๒๗