สำนักงานรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

Contact

Address:
อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

Phone: 0-75-663-638

Fax: 0-75-663-638