ทำเนียบบุคลากร

นายปรีชา จันทรประดิษฐ์

ตำแหน่งตามสายงาน : รองอธิการบดี
ตำแหน่งบริหาร : รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่

อาจารย์กฤตยา ศุภมิตร

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.กาญจนา กาญจนประดิษฐ์

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

อาจารย์ ดร.ภานุ ศรีวิสุทธิ์

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสำนักงานกีฬา

ผศ.สารภี ไตรยวงศ์

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ก้องเกียรติ เชยชม

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ปวีณา อุทุมภา

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ

ผศ.ธรณัส ปัญญาไข

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานบริการชุมชนและสังคม

ผศ.ปัญญา ศักดิ์แก้ว

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : -

ส.อ.สุรชัย แซ่ด่าน

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา

ผศ.วิเชียร โบบทอง

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์, หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ

อาจารย์ ดร.กานตินุช สถิรมนัส

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ผศ.ปรัศนี ช่วยการ ซอลิฮี

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ. ดร.ปรียาณัฐ บัวทองจันทร์

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

ผศ.จุฑารัตน์ ฤทธิ์เนื่อง

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี, หัวหน้างานประชาสัมพันธ์, หัวหน้างานประชุมกรรมการวิทยาเขตและประชุมผู้บริหาร

อาจารย์สุมน เกลาฉีด

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หัวหน้างานพยาบาล

อาจารย์สุธน เพ็ชรนิล

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้ากลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ,  หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

ผศ.กู้เกียรติ บุญมี

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานสระว่ายน้ำ

ผศ.ยานี จรคงสี

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : -

อาจารย์วรรณา นิ่มวุ่น

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : -

ผศ.เกษม ช่างสนั่น

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : -

อาจารย์นฤมล หวานดี

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร, หัวหน้างานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และพัฒนาระบบราชการ, หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ

ผศ.ดร.พีระพงศ์ หนูพยันต์

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : -

อาจารย์กมลวรร พุดแก้ว

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ

อาจารย์อุมาพร แต่งเกลี้ยง

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : -

อาจารย์วิกรม พันธุ์เล่ง

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร :หัวหน้ากลุ่มบริหาร, หัวหน้างานองค์กรนักศึกษา,  หัวหน้างานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์เฉลิมวิชญ์ กุลศิริ

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : -

 

อาจารย์ต่อสกุล สกุลสิริชาติ

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : -


อาจารย์ ดร.กษิดิ์เดช ตรีทอง

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ศิรินภา จิตต์อารีย์

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์สินีนุช โสฬส

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : -

อาจารย์ปิยธิดา ปาลรังษี

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน, หัวหน้างานแผนและงบประมาณ, หัวหน้างานติดตามและประเมินผล

นางเพ็ญพิศ แสงศรีจันทร์

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานเลขานุการ

นางกรชนก เนื้อน้อย

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานสารบรรณ

นางพรฤดี แก้วเวหา

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานบุคคล

นางกรรณิกา ศรีวิสุทธิ์

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางสุมนา เพชรเครือ

ตำแหน่งตามสายงาน : นายช่างโยธา ชำนาญงาน
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานโยธา

นายมานะ พิมพ์จันทร์

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานอาคารสถานที่, หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย, หัวหน้างานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นางสาววัชราภรณ์ ทองมณฑานภากาศ

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

นางสาวศิริรัตน์ ขาวสุริยจันทร์

ตำแหน่งตามสายงาน : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ตำแหน่งบริหาร : -

 

นายลิขิต สุวรรณะ

ตำแหน่งตามสายงาน : พนักงานพัสดุ
ตำแหน่งบริหาร : -

นายสมชาย กิจแก้ว

ตำแหน่งตามสายงาน : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร : -

นายวินัย มารักคิด

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งบริหาร : -

 

นางอารี เนื้อเกลี้ยง

ตำแหน่งตามสายงาน : พนักงานพัสดุ
ตำแหน่งบริหาร : -


นายรายาศิต เต็งกูสุลัยมาน

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ ประจำปริญญาโท
ตำแหน่งบริหาร : -

นายสมพงค์ แก้วเวหา

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ (พลศึกษา)
ตำแหน่งบริหาร : -

นายบรรจบ รัตนามาศ

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ (พลศึกษา)
ตำแหน่งบริหาร : -

นางวราลี มันเล็ก

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งบริหาร : -

นางสาวศิรินภา ณ ศรีสุข

ตำแหน่งตามสายงาน : อาจารย์ (ภาษาไทย)
ตำแหน่งบริหาร : -

นายวรพล เกื้อผล

ตำแหน่งตามสายงาน : ผู้เชี่ยวชาญกีฬา (คาราเต้โด)
ตำแหน่งบริหาร : -

นายติณณ์ ผลชู

ตำแหน่งตามสายงาน : ผู้เชี่ยวชาญกีฬา (กาบัดดี้)
ตำแหน่งบริหาร : -

นายสิทธิพงษ์ คงจันทร์

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
ตำแหน่งบริหาร : -

นางสาวใบเฟิร์น นิรันเรือง

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
ตำแหน่งบริหาร : -

 

นายกิติศักดิ์ สิงห์ทอง

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่บริการสนามกีฬา
ตำแหน่งบริหาร : -


นางสาวณัฐฐิตา นาควานิช

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์กีฬาและสุขภาพ
ตำแหน่งบริหาร : -

นางสาววรรณิดา แย้มศรี

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์กีฬาและสุขภาพ
ตำแหน่งบริหาร : -

นางสาวนารี หลานเพ็ง

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ตำแหน่งบริหาร : -

นางสาวสุดา บุญเกิด

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่พิเศษ คณะศิลปศาตร์
ตำแหน่งบริหาร : -

นางธิติมา พิบูลย์เศรษฐ์

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่พิเศษ คณะศิลปศาตร์
ตำแหน่งบริหาร : -

นางจันทร์ทิรา โทแก้ว

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด คณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : -

นางสาวสุวรรณี พิจิตร

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : -

นางสาวสุดารัตน์ ชูลีรักษ์

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : -

นางสาวสุรัชดา เพชรสิทธิ์

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่พิเศษปริญญาโท
ตำแหน่งบริหาร : -

นางชุติกาญจน์ ดวงเกิด

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด คณะศึกษาศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : -

นางสาวกลิ่นผกา กลิ่นจันทร์

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่พิเศษ สำนักงานกีฬา
ตำแหน่งบริหาร : -

นางสาวปาริฉัตร วุ่นคง

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่พิเศษ กลุ่มอำนวยการ, กลุ่มบริหาร
ตำแหน่งบริหาร : -

นายจักรกฤษณ์ ลาดคูบอน

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่พิเศษ พัสดุ
ตำแหน่งบริหาร : -

นางสาวภัทราวดี ศรีกระจ่าง

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่พิเศษ งานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งบริหาร : -

นางสาวสุภาวดี กองเกิด

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่พิเศษ งานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งบริหาร : -

นางสาวทัศน์วรรณ กองเกิด

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่พิเศษ งานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งบริหาร : -

นางสาวณัฏพร หมุดหมัด

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่พิเศษ งานพัสดุ
ตำแหน่งบริหาร : -

นางสาวลัดดาวัลย์ มีรุ่งเรือง

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่พิเศษ งานทะเบียนฯ
ตำแหน่งบริหาร : -

นางสาวสาวิตรี วิชัยดิษฐ์

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่พิเศษ ศูนย์วิทยบริการ
ตำแหน่งบริหาร : -

นางสาวเมตตา เหร่เด็น

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่พิเศษ งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ตำแหน่งบริหาร : -

นางสาวอรทัย ต้นสีนนท์

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่พิเศษ ฝ่ายแผนและพัฒนา
ตำแหน่งบริหาร : -

นางสาวกนกวรรณ ศรีงาม

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่พิเศษ เจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ตำแหน่งบริหาร : -

นายวิทยา วรรณวงศ์

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่พิเศษ งาน กยศ.
ตำแหน่งบริหาร : -

นายอนันต์ เขียวจันทร์

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่พิเศษ งานประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งบริหาร : -

นางสาวอรจิรา ยืนยงค์

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่พิเศษ งานบุคคล
ตำแหน่งบริหาร : -

นางสาวอรรจฐาณิศร์ ชุมพรพันธุ์

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่พิเศษ สระว่ายน้ำ
ตำแหน่งบริหาร : -


นายโนรี โกษาฝน

ตำแหน่งตามสายงาน : พนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งบริหาร : -

นายมนัส จงรักษ์

ตำแหน่งตามสายงาน : พนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งบริหาร : -

นายนิยม เชื้อสง่า

ตำแหน่งตามสายงาน : พนักงานรักษาความปลอดภัย
ตำแหน่งบริหาร : -

นายสุกรี กองเกิด

ตำแหน่งตามสายงาน : พนักงานรักษาความปลอดภัย
ตำแหน่งบริหาร : -

 

นายประสิทธิ์ แก้วกอง

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ตำแหน่งบริหาร : -


นายพยงค์ เครือแก้ว

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ตำแหน่งบริหาร : -

นายนพรัตน์ ศรีเพ็ชร

ตำแหน่งตามสายงาน : คนงานดูแลสนาม 1 (ด้านล่าง)
ตำแหน่งบริหาร : -

นายบุญสม งามโพธิ์ศรี

ตำแหน่งตามสายงาน : คนงานดูแลสนาม 2 (ด้านบน)
ตำแหน่งบริหาร : -

 

นายอำนวย รุ่งเรือง

ตำแหน่งตามสายงาน : เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด อาคารวิทยบริการ
ตำแหน่งบริหาร : -


นายวีระพงษ์ สูน่าหู

ตำแหน่งตามสายงาน : คนงาน ปฏิบัติงานประจำศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล อำเภอเกาะลันตา
ตำแหน่งบริหาร : -

นายก้อดาด อาจหาญ

ตำแหน่งตามสายงาน : คนงาน ปฏิบัติงานประจำศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล อำเภอเกาะลันตา
ตำแหน่งบริหาร : -

นายชาญวิทย์ คงผอม

ตำแหน่งตามสายงาน : ผู้เชี่ยวชาญกีฬา (ฟุตบอล)
ตำแหน่งบริหาร : -