ประกาศการลงทะเบียนเรียน การเปิด - ปิด ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

1. ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 คลิก

2. ประกาศ เรื่อง การเปิด - ปิด ภาคการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 คลิก

 

GALLERY