การเสวนาพิเศษ-แนวทางและสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดย คณะศิลปศาตร์

เชิญรับชม Live สด และร่วมแสดงความคิดเห็น การเสวนาพิเศษ-แนวทางและสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

โดย คณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.  

ทางเพจ #มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ งานประชาสัมพันธ์ fb.me/pr.tnsukrabi

-----------------------

ผู่ร่วมเสวนา

1คุณศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

2คุณวิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่

3คุณนราธร หงษ์ทอง ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง

4คุณชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์  นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่

5คุณสมบัติ กสิคุณ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่

6คุณสุคนธ์ หนูช่วย นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดกระบี่

7คุณสุเมธา อภัยโส ประธานชมรมอาหารและเครื่องดื่มกระบี่

8คุณชรินทิพย์ ตียาภรณ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

9คุณนัทที  อดิศราลักษณ์  ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่

10ผศ.วิเชียร  โบบทอง  รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

11อาจารย์อุมาพร  แต่งเกลี้ยงประธานหลักสูตรสาขาสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

12ผศ.สลักเกียรติ  ชุมพรพันธุ์อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

13ผศ.ปัญญา  ศักดิ์แก้วอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

14ผศ.ปวีณา  อุทุมภาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

15ผศ.ปรัศนี ช่วยการ ซอลิฮีอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

16อาจารย์ต่อสกุล  สกุลสิริชาติอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

17อาจารย์ ดร.กษิดิ์เดช  ตรีทองอาจารย์

18อาจารย์ปิยธิดา  ปาลรังษีอาจารย์

19อาจารย์วราลี  มันเล็ก อาจารย์

20ผศ.จุฑารัตน์ ฤทธิ์เนื่องผู้ดำเนินรายการ