ดร.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุลร่วมกับ คุณธนวัช ภูเก้าล้วน ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. ดร.พิมพ์รพี  พันธุ์วิชาติกุล สส.แบบบัญชีรายชื่อ จ.กระบี่ ซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คุณธนวัช ภูเก้าล้วน คณะทำงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ท่าน นิพนธ์ บุญญามณี) และคณะได้เข้ามาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ภายหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ตลอดจนตรวจเยี่ยมพื้นที่โรงพยาบาลสนามพลบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ โดยมี

       1.ผศ.จุฑารัตน์ ฤทธิ์เนื่อง

หัวหน้าสนง.รองอธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

       2.อาจารย์.กฤตยา ศุภมิตร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ ประกันคุณภาพการศึกษา

       3.คุณพัชรา วิชัยดิษฐ์

หัวหน้าการพยาบาลโรงพยาบาลปลายพระยา

       4.คุณภูวสิษฎ์ บุญทองแก้ว

ตัวแทนพยาบาลโรงพยาบาลสนามพลบดีและคณะให้การต้อนรับ เพื่อรับฟังสภาพปัญหาในการบริหารจัดการสนามกีฬาภายในจังหวัดกระบี่ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

Facebook : https://www.facebook.com/pr.tnsukrabi/videos/940336346551207 คลิก

Youtube : https://youtu.be/uqP4awrcauo คลิก