มกช.สุพรรณฯ เยือน มกช.กระบี่ เพื่อศึกษาดูงาน

มกช.สุพรรณฯ เยือน มกช.กระบี่ เพื่อศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ให้การต้อนรับ นายสมชาย ประเสริฐศรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรีและคณะ ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานทางด้านงานคณะกรรมการวิทยาเขต งานคณะกรรมการบริหารประจำภาค งานบัณฑิตศึกษา และงานแผนและงบประมาณ รวมถึงศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล(เกาะลันตา) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ตามแผนงานโครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารและบุคลากรได้รับความรู้ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการบริหารงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปพัฒนาทักษะการบริหารงานและการจัดเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

GALLERY