ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา) :  คลิก