โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน แก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ภาคปลายปีการศึกษา 2564

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่


ตารางการอบรม


ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 :  คลิก

2. บันทึกข้อความมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เรื่อง ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ :  คลิก

3. ตารางการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ :  คลิก