รายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU ENGLISG TEST) ภาคปลายปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU ENGLISG TEST) ภาคปลายปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2565

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่


ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 :  คลิก

2. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 :  คลิก

3. รายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU ENGLISG TEST) ภาคปลายปีการศึกษา 2564 :  คลิก