รายชื่อผู้สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU English Test) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU English Test) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  คลิก