คณะผู้บริหาร ม.กีฬากระบี่ ร่วมต้อนรับอาจารย์บรรจุใหม่

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ พร้อม ผศ.ดร.กาญจนา กาญจนประดิษฐ์ รองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพและคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับอาจารย์บรรจุใหม่ ด้วยความอบอุ่นและยินดีเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี ไตรยวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก้องเกียรติ เชยชม รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร โบบทอง รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ ฤทธิ์เนื่อง หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี ร่วมต้อนรับอาจารย์บรรจุใหม่

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ดร.พิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

2. ดร.สุนันทา สุพรรณ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

3. นายสุขสวัสดิ์ แย้มศรี สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

4. นายสุวัจน์ ชุณหรัตน์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่


GALLERY