03/15 2022

คณะผู้บริหาร ม.กีฬากระบี่ ร่วมต้อนรับอาจารย์บรรจุใหม่

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ พร้อม ผศ.ดร.กาญจนา กาญจนประดิษฐ์ รองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพและคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับอาจารย์บรรจุใหม่ ด้วยความอบอุ่นและยินดีเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี ไตรยวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก้องเกียรติ เชยชม รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร โบบทอง รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ ฤทธิ์เนื่อง หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี ร่วมต้อนรับอาจารย์บรรจุใหม่

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ดร.พิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

2. ดร.สุนันทา สุพรรณ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

3. นายสุขสวัสดิ์ แย้มศรี สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

4. นายสุวัจน์ ชุณหรัตน์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่


GALLERY

275737038_4500885696679796_6069823939018168523_n.jpg 275737943_4500885150013184_5579025338174404151_n.jpg 275747318_4500885246679841_6212359167180479344_n.jpg

275760324_4500897773345255_7714593152266542815_n.jpg 275778262_4500885996679766_6316302143424695723_n.jpg 275781025_4500885143346518_2135219634261452903_n.jpg

275784775_4500886366679729_2366873113029565598_n.jpg 275785751_4500885400013159_1584266722080603144_n.jpg 275787497_4500885720013127_1136762590602576328_n.jpg

275789310_4500885406679825_1584665094352970951_n.jpg 275793009_4500887040012995_4141623079463014046_n.jpg 275802903_4500886533346379_5793354732176973422_n.jpg

275805260_4500886896679676_19604831131607433_n.jpg 275835842_4500885653346467_1925848138731429025_n.jpg 275840298_4500885520013147_5097014326851232728_n.jpg

275853658_4500885826679783_7581142230220709106_n.jpg 275857998_4500885363346496_454144429756784187_n.jpg 275867362_4500897743345258_4758356296596056940_n.jpg

275874349_4500885140013185_1702354356401711770_n.jpg 275886602_4500885793346453_6475047765027647687_n.jpg 275895254_4500885186679847_1835054795725996974_n.jpg

275896696_4500897896678576_7465482777026079182_n.jpg 275917264_4500887103346322_5020950252522459139_n.jpg 275938660_4500886580013041_7481411567905624283_n.jpg

demo15032565.jpg