ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำภาคใต้ ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำภาคใต้ ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาณัฐ บัวทองจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา อาจารย์ปิยธิดา ปาลรังษี หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี ไตรยวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำภาคใต้ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อรายงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เสนอขอความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 และคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายระหว่างปี(เงินรายได้)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมออนไลน์ อาคารวิทยบริการ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์ นิลทจันทร์ เป็นประธานการประชุม


GALLERY