ม.กีฬากระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและดูแลบัณฑิต และฝ่ายขานนามบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561-2563

ม.กีฬากระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและดูแลบัณฑิต และฝ่ายขานนามบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561-2563

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ ฤทธิ์เนื่อง หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายขานนามบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561-2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีวาระการประชุม ประกอบด้วย แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการฝ่ายขานนามบัณฑิต และการแบ่งช่วงการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานการประชุม

จากนั้น เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.กานตินุช สถิรมนัส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฝ่ายพิธีการและดูแลบัณฑิต ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) พร้อมกันทั้ง 17 วิทยาเขต ทั่วประเทศ โดยมีนายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม เพื่อทราบแนวทางการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561-2563 อาทิ ภาพรวมสถานที่รับพระราชทานปริญญาบัตรฯ การตรวจเครื่องแต่งกายของบัณฑิต บัตรประจำตัวบัณฑิต ห้องเตรียมบัณฑิตและห้องพิธีการ ภาพรวมการฝึกซ้อม และตัวอย่างคลิปการรับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้น ซึ่งจะมีการฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตดิราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๔-5 เมษายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร ๖ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


GALLERY