ม.กีฬากระบี่ จัดกิจกรรมประเมินไขว้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

ม.กีฬากระบี่ จัดกิจกรรมประเมินไขว้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 อาจารย์กฤตยา ศุภมิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการทบทวนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดกิจกรรมประเมินไขว้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาและหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อไป


GALLERY