การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ คลิก

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เรื่อง การเปิดปิด ภาคการศึกษาและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 คลิก