ม.กีฬา จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ม.กีฬา จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลกร ร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จำนวนกว่า 200 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมพบรองคณบดีและคณาจารย์ประจำคณะทั้ง 3 คณะ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เรียนรู้แนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตนที่เหมาะสมในขณะที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนักศึกษาด้วยกันและมหาวิทยาลัย


GALLERY