ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เป็นประธานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน, ดร.ภานุ ศรีวิสุทธิ์, ดร.สุนันทา สุพรรณ, อ.สุขสวัสดิ์ แย้มศรี และคณะ ร่วมดำเนินการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาระดับปริญญาโท ระเบียบต่างๆ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องระดับปริญญาโท

 


GALLERY