บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาณัฐ  บัวทองจันทร์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา

 

อาจารย์ปิยธิดา ปาลรังษี

ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน

 

นางสาวอรทัย ต้นสีนนท์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายฯ