แบบฟอร์มการเงิน และ งบทดลอง

แบบฟอร์มการเงิน  (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่)


1. บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ | ประมาณการค่าใช้จ่าย
2. บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินค่า
3. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
4. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
5. บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการ
6. ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
7. ใบสำคัญรับเงิน
8. ใบสำคัญรับเงิน วิทยากร
9. สัญญาการยืมเงิน
รายงานการเดินทาง | ขออนุม้ติเบิกค่ใช้จ่ายเดินทางไปราชการใบเบิกค่าใช้จ่าย | หลักฐานการจ่ายเงิน | ใบรับรองแทนใบเสร็จ

 

งบทดลอง

1. งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
2. งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
3. งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
4. งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564
5. งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
6. งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564
7. งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564
8. งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
9. งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
10. งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
11. งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
12. งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564
13. งบทดลอง งวด 1-16 2564
14. การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

1. งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 
2. งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
3. งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 
4. งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 
5. งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
6. งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
7. งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
9. งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
10. งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 | รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

1. งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 
2. งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
3. งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 
4. งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 
5. งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
6. งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
7. งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
8. งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
9. งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562
10.งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
11. งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
12. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

 

1. งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561
2. งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
3. งบทดลอง ประจำเดืนอ มีนาคม 2561
4. งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561
5. งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
6. งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
7. งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
8. งบทดลอง ประจำเดื่อน สิงหาคม 2561
9. งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561
10. งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
11. งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิการยน 2561
12. งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

 

1. งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560
2. งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560
3. งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
4. งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
5. งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
6. งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
7. งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560
8. งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
9. งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
10. งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
11. ประชาสัมพันธ์ จาก กบข