งานพัสดุและงานพาหนะ

งานพัสดุและงานพาหนะ (เอกสาร)

1. ใบขอเบิกและขอจ้าง ไฟล์ Excel | ไฟล์ PDF

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

1. ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิก
2. ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิก