ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ
ราคากลางประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน และรายงาน
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ราคากลาง-ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ 1. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1  
2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ 2565-ปรับปรุงรั้วและระบบป้องกันน้ำท่วมศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล วิทยาเขตกระบี่ 2. ราคากลาง-งานก่อสร้างอาคาร (ปรับปรุงรั้วและระบบป้องกันน้ำท่วม) 2. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ้างเหมาจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์)  
3. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ 2565-ก่อสร้างบ้านพักคนงาน ศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล วิทยาเขตกระบี่  3. ราคากลาง-เครื่องอัดอากาศ 3. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนนวน 3 รายการ โดยวิธีการคัดเลือก (ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน, เครื่องวัดและประเมินสมรรถนะภาพ, เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวแบบอเนกประสงค์)  
    4. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วและระบบป้องกันน้ำท่วมศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล วิทยาเขตกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
    5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุบำรุงรักษาสนามกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุสำนักงานและวัสดุบำรุงรักษาสนามกีฬา)  
    6. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วและระบบป้องกันน้ำท่วมศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล วิทยาเขตกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
    7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๓๐๒๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มทิศใต้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายรูปใต้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับการช่วยชีวิตทางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตัวควบคุมแรงดันอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดถังอากาศดำน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ดำน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการดำน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฉายใต้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการช่วยชีวิตทางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าเพดานอาคารวิทยบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (ป้อมยาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั้มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    22. ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วและป้องกันน้ำท่วมศูนย์และกิจกรรมทางทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
    23. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
    24. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)  
    25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข1126 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปักเสาไฟฟ้าและโครงเหล็กติดป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซืั้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
    28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์  
    31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    36. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
    37. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วและระบบป้องกันน้ำท่วมศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล วิทยาเขตกระบี่  
    38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
    39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซิงค์ล้างจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
    42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับการดำน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั้มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    52. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมล้อรถตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    53. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมวาล์วน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    54. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแม็คโคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    55. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วและระบบป้องกันน้ำท่วมศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล วิทยาเขตกระบี่ ตำบลเกาะลันตา อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    56. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    57. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    58. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    59. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    60. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    61. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบรูปรายการบ้านพักคนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    62. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    63. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    64. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    65. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    66. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    67. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์สรุปการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    68. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    69. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    70. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเเข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    71. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมระบายอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
    72. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    73. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกบิดประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
    74. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
    75. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
    76. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
    77. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ : ( 2565 ) | ( ต่ำกว่า 2564 )