กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

คณะผู้บริหารอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ


นาย ปริวัฒน์ วรรณกลาง

อธิการบดี


รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่


นาย ปรีชา จันทรประดิษฐ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่

ครูชำนาญการพิเศษ


ผู้ช่วยอธิการบดี


อาจารย์ นฤมล หวานดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์

ผศ.ดร. ปรียาณัฐ บัวทองจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. สารภี ไตรยวงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. กานตินุช สถิรมนัส

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

อาจารย์

อาจารย์ กฤตยา ศุภมิตร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

อาจารย์

รองคณบดี


ผศ.ดร. กาญจนา กาญจนประดิษฐ์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. วิเชียร โบบทอง

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. ก้องเกียรติ เชยชม

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หัวหน้าสำนักงาน


ดร. ภานุ ศรีวิสุทธิ์

หัวหน้าสำนักงานกีฬา

อาจารย์

ผศ. จุฑารัตน์ ฤทธิ์เนื่อง

หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th