กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

ทำเนียบบุคลากรอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ


นาย ปริวัฒน์ วรรณกลาง

อธิการบดี


รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่


นาย ปรีชา จันทรประดิษฐ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่

ครูชำนาญการพิเศษ


ข้าราชการครู


อาจารย์ กฤตยา ศุภมิตร

อาจารย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร. กาญจนา กาญจนประดิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ดร. ภานุ ศรีวิสุทธิ์

อาจารย์

หัวหน้าสำนักงานกีฬา

ผศ. สารภี ไตรยวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร. ก้องเกียรติ เชยชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผศ. ปวีณา อุทุมภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน

ผศ. ธรณัส ปัญญาไข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ปัญญา ศักดิ์แก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ส.อ. สุรชัย แซ่ด่าน

อาจารย์

หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา

ผศ. วิเชียร โบบทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ

ดร. กานตินุช สถิรมนัส

อาจารย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ผศ. ปรัศนี ช่วยการ ซอลิฮี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. ปรียาณัฐ บัวทองจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

ผศ. จุฑารัตน์ ฤทธิ์เนื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

อาจารย์ สุมน เกลาฉีด

อาจารย์

หัวหน้างานแนะเเนวการศึกษาและอาชีพ

หัวหน้างานพยาบาล

อาจารย์ สุธน เพ็ชรนิล

อาจารย์

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

ผศ. กู้เกียรติ บุญมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ยานี จรคงสี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ วรรณา นิ่มวุ่น

อาจารย์

ผศ. เกษม ช่างสนั่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ นฤมล หวานดี

อาจารย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร. พีระพงศ์ หนูพยันต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ กมลวรร พุดแก้ว

หัวหน้างานยานพาหนะ

อาจารย์ อุมาพร แต่งเกลี้ยง

อาจารย์

อาจารย์ วิกรม พันธุ์เล่ง

อาจารย์

หัวหน้างานองค์กรนักศึกษา

งานบริการชุมชนและสังคม

อาจารย์ เฉลิมวิชญ์ กุลศิริ

อาจารย์

อาจารย์ ต่อสกุล สกุลสิริชาติ

อาจารย์

ดร. กษิดิ์เดช ตรีทอง

อาจารย์

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

ดร. ศิรินภา จิตต์อารีย์

อาจารย์

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ สินีนุช โสฬส

อาจารย์

อาจารย์ ปิยธิดา ปาลรังษี

อาจารย์

หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

ผศ. นวรัตน์ เจริญสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. พิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์

อาจารย์

หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม

ดร. สุนันทา สุพรรณ

อาจารย์

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อาจารย์ สุขสวัสดิ์ แย้มศรี

อาจารย์

งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ดร. สุวัจน์ ชุณหรัตน์

อาจารย์


ข้าราชการพลเรือน


นาง เพ็ญพิศ แสงศรีจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานพัสดุ

หัวหน้างานเลขานุการ

นาง กรชนก เนื้อน้อย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานสารบรรณ

นาง พรฤดี แก้วเวหา

หัวหน้างานบุคคล

หัวหน้างานบุคคล

นาง กรรณิกา ศรีวิสุทธิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นาง สุมนา เพชรเครือ

หัวหน้างานโยธา

นาย มานะ พิมพ์จันทร์

หัวหน้างานอาคารสถานที่ / งานโสตทัศนศึกษา

หัวหน้างานอาคารสถานที่และงานโยธา

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นางสาว วัชราภรณ์ ทองมณฑานภากาศ

เจ้าพนักงานธุรการ

หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

นางสาว ศิริรัตน์ ขาวสุริยจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ


ลูกจ้างประจำ


นาย ลิขิต สุวรรณะ

พนักงานพัสดุ

นาย สมชาย กิจแก้ว

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นาย วินัย มารักคิด

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นาง อารี เนื้อเกลี้ยง

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

นาย ทวีศักดิ์ คงนุ่ม

ช่างปูน


อาจารย์


นาย รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน

อาจารย์ประจำปริญญาโท

นาย สมพงค์ แก้วเวหา

อาจารย์ (พลศึกษา)

นาย บรรจบ รัตนามาศ

อาจารย์ (พลศึกษา)

นาง วราลี มันเล็ก

อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาว ศิรินภา ณ ศรีสุข

อาจารย์ (ภาษาไทย)

ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ สาบวช

อาจารย์ (วิทยาศาสตร์การกีฬา)


ผู้เชี่ยวชาญกีฬา


นาย วรพล เกื้อผล

ผู้เชี่ยวชาญกีฬา (คาราเต้โด)

นาย ติณณ์ ผลชู

ผู้เชี่ยวชาญกีฬา (กาบัดดี้)

นาย ชาญวิทย์ คงผอม

ผู้เชี่ยวชาญกีฬา (ฟุตบอล)

นาย สมเกียรติ สุขศาล

ผู้เชี่ยวชาญกีฬา (ยกน้ำหนัก)

นาย สลักเกียรติ ชุมพรพันพันธุ์

ผู้เชี่ยวชาญกีฬา (ด้านกีฬาและกิจกรรมทางทะเล)


เจ้าหน้าที่พิเศษ


นาย กิติศักดิ์ สิงห์ทอง

เจ้าหน้าที่บริการสนามกีฬา

นางสาว กลิ่นผกา กลิ่นจันทร์

เจ้าหน้าที่พิเศษ สำนักงานกีฬา

นางสาว ปาริฉัตร วุ่นคง

เจ้าหน้าที่พิเศษ สำนักงานรองอธิการบดี

นาย จักรกฤษณ์ ลาดคูบอน

เจ้าหน้าที่พิเศษ งานพัสดุ

นางสาว ภัทราวดี ศรีกระจ่าง

เจ้าหน้าที่พิเศษ งานการเงินและบัญชี

นางสาว สุภาวดี กองเกิด

เจ้าหน้าที่พิเศษ งานการเงินและบัญชี

นางสาว ทัศน์วรรณ กองเกิด

เจ้าหน้าที่พิเศษ งานการเงินและบัญชี

นาย ธนพงษ์ ชายกุล

เจ้าหน้าที่พิเศษ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

นางสาว ณัฏพร หมุดหมัด

เจ้าหน้าที่พิเศษ งานพัสดุ

นางสาว ลัดดาวัลย์ มีรุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่พิเศษ งานทะเบียน

นางสาว สาวิตรี วิชัยดิษฐ์

เจ้าหน้าที่พิเศษ ศูนย์วิทยบริการ

นางสาว เมตตา เหร่เด็น

เจ้าหน้าที่พิเศษ งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาว อรทัย ต้นสีนนท์

เจ้าหน้าที่พิเศษ ฝ่ายแผนและพัฒนา

นางสาว กนกวรรณ ศรีงาม

เจ้าหน้าที่พิเศษ เจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นาย วิทยา วรรณวงศ์

เจ้าหน้าที่พิเศษ งาน กยศ.

นาย อนันต์ เขียวจันทร์

เจ้าหน้าที่พิเศษ งานประชาสัมพันธ์

นางสาว อรจิรา ยืนยงค์

เจ้าหน้าที่พิเศษ งานบุคคล

นางสาว อรรจฐาณิศร์ ชุมพรพันธุ์

เจ้าหน้าที่พิเศษ งานสระว่ายน้ำ

นาย โนรี โกษาฝน

พนักงานขับรถยนต์

นาย มนัส จงรักษ์

พนักงานขับรถยนต์

นาย นิยม เชื้อสง่า

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นาย สุกรี กองเกิด

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นาย พรสวัสดิ์ นามเสน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นาย อาคบ โกบสะอาด

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นาย ประสิทธิ์ แก้วกอง

เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

นาย พยงค์ เครือแก้ว

เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

นาย ฟาร์รุกชาร์ รักมิตร

ช่างไฟฟ้า

นาย นพรัตน์ ศรีเพ็ชร

คนงานดูแลสนาม

นาย บุญสม งามโพธิ์ศรี

คนงานดูแลสนาม

นางสาว พัชรีย์ สังเกต

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

นาย อำนวย รุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

นาย วีระพงษ์ สูน่าหู

คนงาน

นาย ก้อดาด อาจหาญ

คนงาน

นางสาว เกศราพร ช่วยบำรุง

เจ้าหน้าที่พิเศษ

นาย อนุชา ศรีคล้ำ

เจ้าหน้าที่ประจำสระ

นาง อำภา อาจหาญ

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

นาย สมศักดิ์ สุขจันทร์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางสาว สุวรรณี พิจิตร

เจ้าหน้าที่วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์

นางสาว สุดารัตน์ ชูลีรักษ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะศึกษาศาสตร์

นางสาว สุรัชดา เพชรสิทธิ์

เจ้าหน้าที่พิเศษปริญญาโท

นาง ชุติกาญจน์ ดวงเกิด

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด คณะศึกษาศาสตร์

นางสาว สุดา บุญเกิด

เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะศิลปศาสตร์

นาง ธิติมา พิบูลย์เศรษฐ์

เจ้าหน้าที่วิชาการ คณะศิลปศาสตร์

นาง จันทร์ทิรา โทแก้ว

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด คณะศิลปศาสตร์

นาย สิทธิพงษ์ คงจันทร์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

นางสาว ใบเฟิร์น นิรันเรือง

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

นางสาว ณัฐฐิตา นาควานิช

เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะวิทยาศาสตร์กีฬาและสุขภาพ

นางสาว วรรณิดา แย้มศรี

เจ้าหน้าที่วิชาการ คณะวิทยาศาสตร์กีฬาและสุขภาพ

นางสาว สร้อยสุดา มาศเมฆ

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th