กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา


ประกาศ งานประกันคุณภาพการศึกษา


รายงาน SAR ระดับหลักสูตร


1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย Download

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ Download

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) Download

4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพลศึกษาและกีฬา Download


เอกสารอ้างอิง SAR ระดับหลักสูตร


1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย Download

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ Download

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) Download

4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพลศึกษาและกีฬา Download


รายงาน SAR ระดับคณะ


1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Download

2. คณะศิลปศาสตร์ Download

3. คณะศึกษาศาสตร์ Download


เอกสารอ้างอิง SAR ระดับคณะ


1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Download

2. คณะศิลปศาสตร์ Download

3. คณะศึกษาศาสตร์ Download

งานวิจัยและนวัตกรรม


งานวิจัยและนวัตกรรม View


พวกเรา คือ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาอาจารย์ กฤตยา ศุภมิตร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
อาจารย์111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th